Samen voortbouwen aan verbindend geloven

Inleiding

Het voorliggende beleidsplan van de Koningskerk volgt op het voorafgaande beleidsplan wat betrekking had op de periode 2015-2018. In mei 2019 is kerkenraad op retraite geweest waaruit verschillende elementen zijn verwerkt in dit nieuwe beleidsplan. Daarnaast is de gemeente in gesprek geweest over richting van de Koningskerk op de avond “In Gesprek” eind januari 2020. Het streven van dit plan is een veel compacter beleidsplan op te stellen, waarbij met name een aantal te formuleren kernwaarden van de Koningskerk een belangrijk centraal element vormt.

De Koningskerk

De Koningskerk is sinds 1908 een actieve kerk op de Kop van Zuid, in de wijk Rotterdam-Feijenoord. De identiteit van de gemeente, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), bevindt zich op de grens van evangelisch en gereformeerd. De samenstelling van haar leden wordt gekenmerkt door een mix van oud en jong, van wijkbewoners en leden uit de regio. Er is een stabiel ledental van onder de 400 leden.

In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de grote kerken (m.n. de hervormde Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat en de rooms-katholieke parochie aan het Stieltjesplein) uit de wijk verdwenen. De Koningskerk is van deze kerken als enige overgebleven in de wijk, tastbaar met een eigen kerkgebouw aanwezig.

Missie

Als leden van de Koningskerk belijden we dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en erkennen we hem als Heer van ons leven (“God”). Wij stimuleren elkaar om Jezus (beter) te leren kennen en zo te groeien in geloof, hoop en liefde in onderlinge verbondenheid (“Kerk”). Wij zien het als onze blijvende opdracht om het goede nieuws van Jezus uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, in liefde maar wel met overtuiging en enthousiasme. Daarbij trekken we samen en met andere organisaties op in de wijk Feijenoord en zoeken we actief naar meer onderlinge eenheid en samenwerking binnen de wijk op een manier die bij ons en de leden past (“Stad”).

Dankzij Gods genade hebben we iets ervaren van de liefde van God in Christus. Daarom willen we Jezus navolgen en aansluiten bij Zijn missie, zoals beschreven in het evangelie van Marcus:

‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op één na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf” (Marcus 12: 30-31).

Kernwaarden

Wij hebben vijf kernwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor onze gemeente. Deze waarden omarmen wij. Ze vormen de basis van waaruit we ons verder willen ontwikkelen:

1. Genade – Wij vinden onze identiteit in de Drie-enig God: God de Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We willen (blijven) groeien in geloof, hoop en liefde.

Als Christen hebben we Gods verlossing ontvangen in genade door Zijn zoon Jezus Christus, wat we in herinnering brengen in het Heilig Avondmaal. Zijn liefde wordt in ons hart bewerkt door Zijn Heilige Geest. Dit is de kern van ons kerk-zijn. De zondagse eredienst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn doordeweekse kringen/groepen, waarin gesprek plaatsvindt over geloofs- en levensvragen, wezenlijk voor de geloofsopbouw.

2. Geloof – We leven door geloof, in vertrouwen op Hem

We bieden een (geestelijk) thuis aan mensen van diverse leeftijd, maatschappelijke achtergrond, opleidingsniveau etc. en hebben elkaar nodig om elkaar op te bouwen in het geloof; mogelijk gemaakt door het vertrouwen op Hem. Onze gemeenschap is een diverse groep maar in Christus verbonden en kenmerkt zich door saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. We zijn geborgen in God en kennen onderling vertrouwen en aanvaarding van elkaar. We kennen een informele, hartelijke en gastvrije sfeer.

3. Liefde – We leven in liefde tot God en met elkaar. De liefde is de vervulling van de wet

We waarderen onze gemeente zoals die is en hebben oog voor wat ons daarin is gegeven. Als gemeente van Jezus Christus zijn we vergevingsgezind en verdraagzaam naar elkaar. We kiezen ervoor om niet teveel stil te staan bij wat niet goed gaat maar richten ons juist op Hem waardoor wij geïnspireerd worden. Die inspiratie halen we ook uit het Woord van God, het door Hem geïnspireerde en betrouwbare Woord. Een perfecte gids voor alle aspecten van het leven. Daarin mogen we elkaar vinden, opbouwen en met elkaar leren.

4. Barmhartigheid – We reiken uit naar anderen, in de kerk en de wijk

Allen zijn geroepen tot barmhartigheid. Het is een zaak die de hele gemeente aangaat. Wij stellen ons barmhartig op. We weten ons verantwoordelijk voor elkaar en anderen. Daarom willen we onze gaven, talenten en mogelijkheden inzetten om elkaar en de mensen in onze buurt te dienen en zo het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Wat we van Hem ontvangen hebben willen we delen met mensen om ons heen. Door actief te participeren in diverse samenwerkingsverbanden binnen de Koningskerk en in de wijk, geven we meer en meer inhoud aan onze verbondenheid met elkaar en andere geloofsgemeenschappen (“Gelovend verbinden”). Zo benutten we de mogelijkheden tot samenwerking.

Ontwikkelingen

Wij zien een aantal ontwikkelingen en uitdagingen die de komende jaren een belangrijke rol zullen (blijven) spelen:

Wijk 

Net als in afgelopen jaren, zal in de komende jaren in Rotterdam-Feijenoord op grote schaal nieuwbouw van woningen worden gerealiseerd, hetgeen gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving in onze buurt. Dit proces zullen we nauwlettender volgen en er waar nodig en mogelijk actief op inspelen. Er valt in de maatschappij een groeiende behoefte aan zingeving en spiritualiteit te bespeuren. Dit biedt kansen voor de kerk. Hierbij is het belangrijk om goed in te spelen op de concrete behoeften van onze wijkbewoners.

Leden / groei jongerengroep

Kerken staan voor de uitdaging om leden actief te blijven betrekken in het gemeenteleven. De Koningskerk kende een overwegend oudere groep. Gelukkig treedt sinds een aantal jaren ook een nieuwe verjonging op, met aanwas van jonge gezinnen en geboorte van een kinderschare en groei van de jongerengroep. De samenstelling betekent dat beschikbaarheid van vrijwilligers en financiën een uitdaging vormt. Dit vraagt om kritische blik op hoe we onze tijd, energie en financiële middelen besteden. We zullen gerichte keuzes moeten maken en mogelijk meer projectmatig moeten werken, sommige zaken/activiteiten moeten afbouwen en loslaten. Dit laatste is niet gemakkelijk, maar biedt soms ook weer nieuwe mogelijkheden. Loslaten is immers ook ruimte maken voor God. Deze afweging en evaluatie zullen we bewuster en nadrukkelijker moeten maken.

Verlangen

Het verlangen wat ons drijft is om allereerst in Rotterdam Feijenoord, de buurt waarin we ons bevinden, als kerk een meer centrale plek in te nemen. Onze droom is dat de Koningskerk een kerk is voor alle Rotterdammers, in het bijzonder die van Rotterdam-Feijenoord. Dit betekent dat iedereen ongeacht: afkomst, kleur etc niet alleen welkom is, maar zich welkom voelt. We willen aansprekend zijn voor jongeren, tieners en jongvolwassenen die aanwezig zijn maar ook willen zijn. Dit omdat ze het als een kerk ervaren die hun iets te zeggen heeft.

Daarnaast willen we verbinding aan gaan met organisaties en instanties die in onze buurt actief zijn t.b.v. het welzijn van buurtbewoners. In ons kerkgebouw willen we een toegankelijke en aantrekkelijke ruimte bieden voor laagdrempelige ontmoeting, bezinning, creativiteit en onderlinge zorg.

Doelen en activiteiten

anuit onze kernwaarden en ons verlangen willen we in de komende 3 jaar diverse zaken voortzetten, intensiveren of nieuw oppakken. Daarbij valt een onderscheid te maken in zaken/activiteiten die direct gericht zijn op de eigen gemeente, die plaatsvinden in samenwerking met andere kerken en kerkelijke organisaties dan wel die verbandhouden met wat zich in onze wijk en in de stad Rotterdam afspeelt.

De onderstaande activiteiten worden door onderwerp verantwoordelijke ouderling verder concreet gemaakt middels initiatief/plan en voorgelegd aan de kerkenraad. Met name zal worden ingezoomd op de activiteiten gericht op wijk en jongeren.

Activiteiten gericht op onze gemeente:

 • Stimuleren van deelname aan bestaande en nieuw te starten wijk gemeentekringen – de Koningskerk wil experimenteren met nieuwe vormen van wijk gemeentekringen. Hierbij worden wijk gemeentekringen opgezet waarbij lokale direct interactie wordt bevorderd tussen gemeenteleden en wederzijdse ondersteuning plaatsvind in geestelijk, sociaal en praktisch opzicht.
 • Jongerenwerk organiseren – het blijven betrekken van jongeren in het werk van de kerk. Behouden van de jongeren in de kerk met voldoende aandacht en aanbod. Hiervoor is mogelijk ook een samenwerking met een andere kerk nodig.
 • Initiëren van de Alpha-cursus en andere geloofsopbouwende cursussen
 • Actief blijven oproepen tot (gezamenlijk) gebed
 • Zondagavond vieringen – themavonden
 • Groothuisbezoek ouderen
 • Beroepingscommissie en overgang naar nieuwe predikant bij emeritaat dominee Louis Krüger
 • In de kerkdienst meer aandacht voor muziek, zang en bijdragen van gemeenteleden, waardoor dedienst een wat interactiever karakter krijgt
 • Versterken van interne en externe communicatie, o.a. door het beter benutten van decommunicatiekanalen, live stream, website en andere (sociale) communicatie hulpmiddelen zoals eenapp?
 • Renoveren van het gebouw waarin gemeente leden actief betrokken (gezamenlijk project, herenigingna corona) en inzetten voor wijkontmoetingen en er wijkbewoners op een laagdrempelige wijze in deKoningskerk komen.
 • Ontwikkelen van visie op onderwijs en visie op geestelijke groei.

Activiteiten in samenwerking met andere kerkelijke organisaties:

 • Contacten en samenwerking tussen Pastorale diaconale organisaties in de wijk
 • Deelname aan vieringen in de wijk – bid- en dankdag?, gebedsweek voor de eenheid van christenenalsmede deelname aan gezamenlijke diensten voortzetten
 • Effectiever gebruik maken van mogelijkheden tot dienstverlening en ondersteuning vanuit delandelijke PKN-organisatie (zoals o.a. ondersteuning bij beroepingswerk)

Activiteiten gericht op wijk en stad:

 • Bijeenkomsten bezoeken die worden georganiseerd met het oog op de nieuwbouwplannen inRotterdam-Feijenoord en waar mogelijk stimuleren dat deze in onze kerk wordengehouden
 • Ondersteuning van het missionair-diaconale werk van organisaties in de wijk
 • Actief beschikbaar stellen van ruimten in ons gebouw voor activiteiten die zijn gericht op onze wijk en stad
 • Mogelijkheden tot samenwerking met organisaties/instanties in onze directe omgeving (zoals Stichting Gaarkeuken, Voedselbank); contacten die voortvloeien uit activiteiten als de Voedselbank, Gaarkeuken, Buurtkoffie, onderhouden/opvolgen.