Binnen onze gemeente staat elk jaar een Bijbeltekst centraal, de zogenoemde jaartekst. Deze tekst wordt op verschillende manieren gekozen. Het ene jaar wordt de tekst spontaan door een gemeentelid aangedragen, het andere jaar wordt er vanuit de kerkenraad nagedacht over een tekst waar we ons een jaarlang door willen inspireren.

In januari en ook nog later in het jaar wordt er over deze tekst gepreekt en op verschillende momenten in het kerkelijk jaar grijpen we terug op deze tekst. Om de tekst levend te houden, staat deze een jaarlang onderaan op het beamerscherm in de diensten geprojecteerd, zodat we ons de tekst volledig eigen kunnen maken.

Overzicht jaarteksten:

2024

Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. — 1 Kronieken 29: 11 (NV ’51)

2023

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. — Efeziërs 4: 15 (NBV ’21)

2022

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. — 1 Korintiërs 16: 13 (NBV ’21)

2021

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. — Psalm 91: 1 (HSV)

2020

Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. — 1 Petrus 3: 8

2019

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. — Romeinen 12: 12 HSV

2018

Het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. — Psalm 27: 4

2017

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. — 1 Johannes 4: 16

2016

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. — Romeinen 3: 23-24

2015

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. — Mattheus 6: 33

2014

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. — Jeremia 33: 3

2013

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. — Filippenzen 4: 6

2012

Daarom is ook iemand die een met Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. — 2 Korintiërs 5: 17

2011

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. — Matteus 11: 28-30

2010

Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed’. — Johannes 10: 10b