Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen – Jesaja 58: 10

De diaconie

In dit document wordt de visie en het beleid van de diaconie van de Koningskerk te Rotterdam-Feijenoord beschreven. Het college van diakenen bestaat uit zes personen. De diaconie streeft ernaar de diaconale roeping die de Bijbel weergeeft en zoals die omschreven wordt in de kerkorde van de PKN uit te leven. Haar financiële middelen komen uit giften en collectes tijdens kerkdiensten. Voor financiële informatie, zie het ANBI-transparantie-formulier op de Koningskerk-website.

Visie

De diaconie van de Koningskerk haalt haar visie uit de Bijbel. Daarin staat dat diakenen waren ingesteld om zich bezig te houden met dienstbetoon (in Handelingen 6: de ondersteuning van weduwen en het bereiden van de tafel), zodat de apostelen zich konden concentreren op het gebed en het woord van God. Een vertaalslag van tweeduizend jaar is niet moeilijk: de diakenen verzorgen het avondmaal en ondersteunen de hulpbehoevenden, zodat de ouderlingen zich kunnen richten op de meer geestelijke aspecten van het evangelie. De diaconie is hierin echter meer dan een organisatie voor maatschappelijke hulp. Jezus zei: ‘De mens leeft niet van brood alleen’ (Mat. 4: 4). Door mensen tegemoet te komen in maatschappelijke problemen willen we de liefde van God voor mensen bekend maken en hen zo in aanraking brengen met evangelie en kerk.

Gemeente – Wijk – Wereld

Wat betekent deze visie concreet voor de diaconie van de Koningskerk? De diaconie wil ten eerste de gemeente dienen, onder andere door de verzorging van het avondmaal en het collecteren. Ten tweede richt ze zich op dienstbetoon aan de wijk Rotterdam-Feijenoord (Kop van Zuid en Noordereiland). De gemeente heeft in de laatste tien jaar extra aandacht geschonken aan haar rol in de wijk. En dat was hard nodig, want er was en is veel materiele en geestelijke nood in de wijk.[1] Ten derde doet ze aan dienstbetoon aan de derde wereld. De Koningskerk heeft een traditie opgebouwd in het ondersteunen van projecten in ontwikkelingsgebieden. In de jubileumbundel Unus Deus Plures Amici onder redactie van Vincent Stolk is daar van alles over te lezen. Die traditie willen we voortzetten.

Hieronder gaan we nader in op het werk in de wijk en de wereld.

Diaconie in de wijk

De laatste tien jaar heeft de Koningskerk zich steeds meer ingezet om met de wijkbewoners in contact te komen. We zijn een blanke middenstandskerk in een sociaal-economische zwakke buurt met veel moslims. Twee werelden die we willen samenbrengen. Door een uitdeelpunt van de voedselbank te worden is het gelukt de kloof deels te overbruggen. Meer dan alleen mensen van een voedselpakket voorzien, wordt hun een kopje koffie, warmte en de mogelijkheid tot een gesprek met een diaken of onze kerkelijk werker aangeboden. We hebben ondervonden dat in veel gevallen een vertrouwensrelatie voorafgaat aan een hulprelatie.

Er zijn grofweg twee manieren waarop we hulp bieden aan de mensen die dit nodig hebben: als noodhulp en als lange termijnhulp. Voorbeelden van noodhulp zijn het betalen van een rekening om uithuisplaatsing te voorkomen, eenmalig of een korte periode extra voedsel verstrekken, hulp bieden bij invullen van formulieren en een eenmalige aankoop doen, zoals een bed, kleding of studieboeken. De werkwijze hierbij is dat we in principe de behoeftigen geen geld geven. Geld is nergens goed voor, behalve voor datgene wat je ermee kunt kopen. Daarom betalen de diakenen doorgaans rechtstreeks de rekeningen en doen zij zelf de aankopen. Dat voorkomt dat het geld voor andere dan de bedoelde doeleinden wordt gebruikt.
Soms hebben mensen die we ontmoeten te maken met structurele problemen, zoals schulden. We zoeken dan naar mogelijkheden om lange termijnhulp te bieden. We benaderen daarbij betrokken instanties om na te gaan waar het mis is gegaan, wat de reden is dat bijvoorbeeld een schuldhulptraject is misgelopen en ook om de situatie van de persoon te verifiëren. Dan stellen we een plan op dat vaak een combinatie omvat van doorverwijzen naar hulpverlenende instanties en structurele financiële hulp.

In het verlenen van hulp streven wij ernaar de mensen zo veel mogelijk zelf te laten doen. Zoals de volkswijsheid gaat: geef de mensen geen vis, maar leer ze vissen. Dit biedt ook de grootste garantie dat mensen niet afhankelijk raken van hun hulpaanbieders. Wat we ook belangrijk vinden is dat mensen hun eigenwaarde terugvinden. Daarom dat we mensen stimuleren om wederdiensten te verlenen voor de hulp die ze ontvangen. Niet als voorwaarde, maar om ze te laten ondervinden dat ze waardevol zijn. Er is vaak ook genoeg te doen. Er is bijvoorbeeld altijd hulp nodig rondom het uitdelen van voedselpakketten in de Koningskerk. Ook heeft de Koningskerk geen vaste koster en stimuleren we mensen om een avondje te komen helpen met koffiezetten en de zalen in orde te maken voor vergaderingen die er plaatsvinden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat mensen uit hun isolement raken en misschien zelfs een netwerk creëren waarop ze kunnen terugvallen in de toekomst.

Zoals we al schreven bieden we mensen tijdens het uitdeelmoment van de voedselbank een kopje koffie aan. Eens in de maand tevens een lunch. Daarnaast vindt elke woensdagavond een wijkmaaltijd plaats. Voor drie euro (voor wie dit niet kan missen één euro) wordt een goede maaltijd geserveerd. We stimuleren mensen die bij de voedselbank komen naar deze maaltijden te gaan. Ook komen er gemeenteleden, zodat er een integratie van wijk en kerk plaatsvindt. Zowel gemeenteleden als wijkbewoners vervullen de kookbeurten.
Verder vinden we het belangrijk dat er elk jaar een barbecue of een ander soort maaltijd met de mensen in de wijk wordt georganiseerd. Daarbij betrekken we de voedselbank, de gemeenteleden en instanties uit de wijk. Dit wordt aan het begin of einde van de zomer gedaan om zo ook de verbinding te leggen met elkaar en om de sociale cohesie te versterken tussen de vele culturen in de wijk.

De diaconie werkt in haar gerichtheid op de wijk Rotterdam-Feijenoord graag samen met andere organisaties. Met name met christelijke organisaties willen we de handen ineen slaan om overeenkomstige maatschappelijke en geestelijke doelen te bereiken. Uitgangspunten daarbij zijn dat we mensen in de wijk proberen te betrekken en mensen willen stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. Dat kan door middel van kledingverstrekking, het creëren van dagritme en kansen voor mensen zonder werk, het verstrekken van voedsel en geestelijk zorg, goede verwijzing naar professionele schuldhulpverlening, ex-gedetineerden-zorg of inzet van talenten.
Praktisch werken we dat momenteel uit in de onderstaande samenwerkingen:

Dress to Bless

Om mensen te helpen uit hun isolement te raken en aan een dagritme te helpen is er de tweedehandskledingwinkel Dress to Bless, gevestigd op het Noordereiland. Hiermee staat de Koningskerk in nauw contact. Dress to Bless vervult een belangrijke maatschappelijke rol door kwalitatief goede kleding, die gemeenteleden of bekenden doneren, voor een lage prijs aan te bieden. De winkel is vier dagdelen per week open. Mensen die hier vrijwilligerswerk doen kunnen tevens relevante werkervaring opdoen en kwaliteiten ontwikkelen die van pas kunnen komen bij betaald werk. Door kleding tegen lage prijzen in de wijk aan te bieden voorkomen we eveneens dat er een graaicultuur naar kleding ontstaat bij het gratis uitdelen van kleding, zoals we voorheen deden in combinatie met het uitdelen van de voedselpakketten op vrijdagmiddag. (Dress to Bless is helaas gestopt.)

To Go & Zo

Vlakbij de Koningskerk is de broodjeszaak To Go & Zo gevestigd. Een van de diakenen is er eigenaar. De diaconale dimensie van To Go & Zo is dat mensen in dienst worden genomen die aan de marge van de samenleving staan. Zo kunnen ze werkervaring opdoen, wat hopelijk een ingang vormt in de arbeidsmarkt. (www.togo-enzo.nl)

Stichting Voedselbanken

De Koningskerk is uitdeelpunt van de voedselbank. Mensen uit de omgeving Rotterdam-Feijenoord die bij de voedselbank zijn aangemeld kunnen in onze kerk hun voedselpakket komen ophalen. Zoals hierboven beschreven, zijn ze dan ook welkom voor een kopje koffie en een gesprek. Onze kerkelijk werker en/of een van de diakenen zijn vaak aanwezig. (www.voedselbankennederland.nl)

Samen010

Samen010 fungeert als een regionale (Rotterdamse) diaconie en is daarmee ook aanspreekpunt voor de Gemeente Rotterdam. Ze coördineert en voert vrijwilligersprojecten uit, sommige daarvan in samenwerking met de diaconie van de Koningskerk. Een voorbeeld daarvan is HiP Rotterdam: leden van de Koningskerk zijn hierbij aangemeld en worden af en toe gevraagd hulp te bieden waar nodig, zoals bij boodschappen doen en klusjes doen. (www.samen010.nl)

Stichting Present

Mensen en groepen die iets specifieks kunnen (zoals kletsen, verven, zingen, sollicitatiebrieven schrijven, invullen van belastingpapieren of schaken) en het leuk vinden om dat aan te bieden aan anderen kunnen zich aanmelden bij Stichting Present. Present zoekt dan mensen die met uw aanbod geholpen kunnen zijn. (www.stichtingpresent.nl)

Serve the City

Serve the City is een stichting die zich inzet voor hulp bieden waar dat nodig is. Wij werken samen met de Rotterdamse tak. In 2014 is in samenwerking met Serve the City het project ‘Umoja’ uitgevoerd om als Koningskerk via bewustwording en netwerken een sterkere plek in de wijk te bemachtigen. Jaarlijks doen we op Hemelvaartsdag een aantal acties, waarbij gemeenteleden zich concreet inzetten voor de wijk. In 2015 gingen we bijvoorbeeld met mensen van de voedselbank mee met de pannenkoekenboot. (www.servethecity.nl)

Diaconie in de wereld

De Koningskerk heeft een lange traditie in het ondersteunen van organisaties die maatschappelijke hulpverlening bieden in het buitenland. De diaconie streeft ernaar jaarlijks zes organisaties te selecteren waarvoor dan minstens vier keer per jaar wordt gecollecteerd. Een voorwaarde is telkens dat een gemeentelid van de Koningskerk een nauwe band heeft met de organisatie in kwestie en als contactpersoon optreedt. Gemeenteleden met vragen over de organisatie kunnen die dan op een laagdrempelige manier kwijt. Verder wordt de organisaties gevraagd een à twee keer per jaar een korte presentatie te komen geven in een kerkdienst om hun werk toe te lichten. Voorbeelden van zulke organisaties zijn World Wide Children Farms (www.wwcf.nl), Stichting Ikusasa (www.ikusasa.nl) en Butterfly Way Educare (www.butterflywayeducare.co.za).

Voor de toekomst

De diaconie van de Koningskerk zal zich komende tijd blijven richten op haar werk in de wijk. De economische en internationale politieke situatie is zodanig dat de maatschappelijke rol van de kerk eerder toe- dan afneemt. We weten niet precies wat de toekomst brengt, maar de diaconie hoopt dat ze haar deuren geopend kan houden voor wijkbewoners en vreemdelingen die bij haar aankloppen. En we bidden dat God de diaconie wil blijven gebruiken om deze mensen geestelijk en financieel te zegenen.
Voor concrete speerpunten van de Koningskerk waarin de diaconie een rol verwijzen we naar het beleidsplan van de Koningskerk, te vinden op haar website onder het kopje ‘organisatie’.

Vincent Stolk,
Namens het college van diakenen van de Koningskerk

[1] Statistische data: http://www.rotterdam.nl/COS/publicaties/Vanaf%202005/10-3346.Economische%20Statistiek%20Feijenoord%202010.pdf.