Vernieuwing in het denken & Gastvrij naar elkaar

Inleiding

Het voorliggende beleidsplan van de Koningskerk volgt op het voorafgaande beleidsplan dat betrekking had op de periode 2021-2024. In oktober 2023 is de kerkenraad op retraite geweest in Made. Uitkomsten van deze ontmoeting zijn vervolgens besproken met de gemeente op de avond “In Gesprek” eind november 2023. Dit beleidsplan is compact, waarbij met name een aantal te formuleren kernwaarden van de Koningskerk een belangrijk centraal element vormt.

De Koningskerk

De Koningskerk vindt haar oorsprong op het Noordereiland sinds 1908 en is vanaf 1984 een actieve kerk op de Kop van Zuid in de wijk Rotterdam-Feijenoord. De identiteit van de gemeente, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), bevindt zich op de grens van evangelisch en gereformeerd. De samenstelling van haar leden wordt gekenmerkt door een mix van oud en jong, van wijkbewoners en leden uit de regio. Er is een stabiel ledental van onder de 400 leden.

In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de grote kerken (m.n. de hervormde Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat en de rooms-katholieke parochie aan het Stieltjesplein) uit de wijk verdwenen. De Koningskerk is van deze kerken als enige overgebleven in de wijk, tastbaar met een eigen kerkgebouw aanwezig. In 2023 is dit gebouw verbouwd naar de huidige standaard. De Koningskerk heeft een open karakter en is uitnodigend naar bestaande leden, nieuwe leden en gasten vanuit de wijk.

Missie

De leden van de Koningskerk belijden dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en erkennen Hem als Heer van het leven (“God”). De leden stimuleren elkaar om Jezus (beter) te leren kennen en zo te groeien in geloof, hoop en liefde in onderlinge verbondenheid (“Kerk”). De leden zien het als een blijvende opdracht om het goede nieuws van Jezus uit te dragen in de omgeving, in woord en daad, in liefde maar wel met overtuiging en enthousiasme. Daarbij trekken de leden samen op met andere organisaties in de wijk Feijenoord en zoeken actief naar meer onderlinge eenheid en samenwerking binnen de wijk op een manier die bij de leden past (“Stad”).

Dankzij Gods genade wordt de liefde van God in Christus ervaren. Vanuit die genade mag een ieder in vrijheid met Hem verbonden zijn. In een snel veranderende wereld met toegenomen druk van buitenaf streeft de Koningskerk ernaar om in heiligheid te leven, apart gezet als christelijke gemeenschap voor Hem. Die heiligheid en de ontferming van God staat centraal en de Koningskerk zoekt hiernaar in woord en gebed.

Ik roep u er dan toe op broeders (en zusters), door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God welbehaaglijk dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Rom 12:12

In het denken wil de Koningskerk afgestemd blijven op Zijn waarheid die wordt uitgelegd door zijn Heilige Geest in woord en gebed. God bewerkstelligt hierdoor een vernieuwing in het denken zodat Zijn wil erkend mogen worden.

Kernwaarden

Er zijn vier kernwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor de gemeente van de Koningskerk. Deze waarden worden dan ook omarmd. Ze vormen de basis van waaruit de Koningskerk zich verder wil ontwikkelen:

1. Genade – De Koningskerk vindt haar identiteit in de Drie-enig God: God de Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Zo willen de leden (blijven) groeien in geloof, hoop en liefde

Als christen heb je Gods verlossing ontvangen in genade door Zijn zoon Jezus Christus, wat o.a. in herinnering wordt gebracht bij het Heilig Avondmaal. Zijn liefde wordt in het hart bewerkt door Zijn Heilige Geest. Dat is de kern van het kerk-zijn. De zondagse eredienst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn er doordeweekse kringen/groepen, waarin gesprekken plaatsvinden over geloofs- en levensvragen, die wezenlijk zijn voor de geloofsopbouw.

2. Geloof – De leden van de Koningskerk leven door geloof, in vertrouwen op Hem

Daarbij wordt een (geestelijk) thuis geboden aan mensen van diverse leeftijden, maatschappelijke achtergrond, opleidingsniveau etc. De gemeente heeft elkaar nodig om zich op te bouwen in het geloof; mogelijk gemaakt door het vertrouwen op Hem.

De leden van de Koningskerk vormen een diverse gemeenschap, maar in Christus verbonden, die zich kenmerkt door saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. Geborgen zijn in God en het kennen van onderling vertrouwen en aanvaarding naar elkaar. Hierdoor kent de Koningskerk een informele, hartelijke en gastvrije sfeer.

3. Liefde – De leden leven in liefde tot God en met elkaar. De liefde is de vervulling van de wet

Op die wijze waardeert de gemeente zichzelf zoals ze is; met oog voor wat daarin gegeven is. Als gemeente van Jezus Christus ben je vergevingsgezind en verdraagzaam naar elkaar. Je kiest ervoor om niet te veel stil te staan bij wat niet goed is, maar richt je juist op Hem waardoor je geïnspireerd mag worden. Die inspiratie haal je ook uit het Woord van God, het door Hem geïnspireerde en betrouwbare Woord. Een perfecte gids voor alle aspecten van het leven. Daarin mag je elkaar vinden, opbouwen en met elkaar leren.

4. Barmhartigheid – Dat is uitreiken naar anderen, in de kerk en de wijk

Allen zijn geroepen tot barmhartigheid. Het is een zaak die de hele gemeente aangaat. Daarom stellen de leden zich barmhartig op, met verantwoordelijk voor elkaar en anderen. Daarom ook willen de leden hun gaven, talenten en mogelijkheden inzetten om elkaar en de mensen in onze buurt te dienen en zo het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Wat van Hem ontvangen is wil je delen met de mensen om je heen. Door actief te participeren in diverse samenwerkingsverbanden binnen de Koningskerk en in de wijk, geven de leden meer en meer inhoud aan de verbondenheid met elkaar en andere geloofsgemeenschappen (“Gelovend verbinden”). Zo worden de mogelijkheden tot samenwerking optimaal benut.

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal ontwikkelingen en uitdagingen die de komende jaren een belangrijke rol zullen (blijven) spelen:

Wijk

Net als in afgelopen jaren, zal in de komende jaren in Rotterdam-Feijenoord op grote schaal nieuwbouw van woningen worden gerealiseerd, hetgeen gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving in de buurt. Dit proces zal door de leden nauwlettend in de gaten worden gehouden en waar nodig en mogelijk actief op worden ingespeeld. Er valt in de maatschappij een groeiende behoefte aan zingeving en spiritualiteit te bespeuren. Dit biedt kansen voor de kerk. Hierbij is het belangrijk om goed in te spelen op de concrete behoeften van de wijkbewoners.

Kerken staan voor de uitdaging om leden actief te blijven betrekken in het gemeenteleven. De Koningskerk kende een overwegend oudere groep. Gelukkig treedt sinds een aantal jaren ook een nieuwe verjonging op, met aanwas van jonge gezinnen en geboorte van een kinderschare en groei van de jongerengroep. De samenstelling betekent dat beschikbaarheid van vrijwilligers en financiën een uitdaging vormt. Dit vraagt om een kritische blik op hoe de tijd, energie en financiële middelen worden besteed. Er zullen gerichte keuzes moeten worden gemaakt en mogelijk meer projectmatig worden gewerkt. Sommige zaken/activiteiten moeten worden afgebouwd en losgelaten. Dit laatste is niet gemakkelijk, maar biedt soms ook weer nieuwe mogelijkheden. Loslaten is immers ook ruimte maken voor God. Deze afweging en evaluatie zal bewuster en nadrukkelijker moeten worden gemaakt.

Verlangen

Het verlangen is om allereerst in Rotterdam Feijenoord, de buurt waarin de Koningskerk zich bevindt, een kerk te zijn voor alle Rotterdammers. Dit betekent dat iedereen ongeacht: afkomst, kleur etc. niet alleen welkom is, maar zich welkom voelt. De Koningskerk wil aansprekend zijn voor jongeren, tieners en jong volwassenen.

Daarnaast de verbinding aangaan met organisaties en instanties die in de buurt actief zijn t.b.v. het welzijn van buurtbewoners. De Koningskerk wil een toegankelijke en aantrekkelijke ruimte bieden voor laagdrempelige ontmoetingen, bezinning, creativiteit en onderlinge zorg. Door de vernieuwing van de Koningskerk is het gebouw weer toegankelijk en bruikbaar voor verschillende inzet in de wijk.

Doelen en activiteiten

Vanuit de kernwaarden en het verlangen wil de Koningskerk in de komende drie jaar diverse zaken voortzetten, intensiveren of nieuw oppakken. Daarbij valt een onderscheid te maken in zaken/activiteiten die direct gericht zijn op de eigen gemeente, die plaatsvinden in samenwerking met andere kerken en kerkelijke organisaties, dan wel die verband houden met wat zich in de wijk en in de stad Rotterdam afspeelt.

De onderstaande activiteiten worden door onderwerp verantwoordelijke ouderling verder concreet gemaakt middels initiatief/plan en voorgelegd aan de kerkenraad. Met name zal worden ingezoomd op de activiteiten gericht op wijk en jongeren.

Activiteiten gericht op onze gemeente:

 • Beroepingscommissie en overgang naar nieuwe predikant
 • Jongerenwerk organiseren – het blijven betrekken van jongeren in het werk van de kerk. Behouden van de jongeren in de kerk met voldoende aandacht en aanbod. Hiervoor is mogelijk ook een samenwerking met een andere kerk nodig.
 • Initiëren van Catechisatie, de Alpha-cursus en andere geloofs-opbouwende cursussen (huiskringen, preekkringen, Bijbelstudies, tienerdiensten, kindernevendiensten passende in visie op geestelijke groei)
 • Actief blijven oproepen tot (gezamenlijk) gebed; inzet gebedsteams na de eredienst
 • Groot huisbezoek ouderen; jongerenweekend (12-18 jaar)?
 • Eredienst: in de kerkdienst meer aandacht voor muziek, zang en bijdragen van gemeenteleden, waardoor de dienst een wat interactiever karakter krijgt; preken-serie als mogelijk; ook kan meer aangesloten worden op het preken-rooster dat in diverse kerken wordt gevolgd en gekoppeld is aan de tijd in het kerkelijk jaar (Advent, Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren).
 • Stimuleren van deelname aan bestaande en nieuwe wijk/gemeentekringen waarbij ook aandacht kan zijn voor geestelijk, sociaal en praktisch ondersteuning.
 • Versterken van externe communicatie, o.a. door het beter benutten van de communicatiekanalen, livestream, website en andere (sociale) communicatie (leden goed blijven informeren over besluitvorming via de diverse kanalen)
 • Contact met nieuwe- en vertrekkende leden (gesprek met ouderling/diaken) – update LRP in KRV
 • Ontwikkelen van visie op onderwijs en visie op geestelijke groei
 • Stimuleren inzet van gemeenteleden (nieuwe leden) vergroten; slimme keuzes maken welke activiteiten blijven doen)

Activiteiten gericht op wijk en stad:

 • Visie op de wijk ontwikkelen; verkondigen van het goede nieuws door woord en daad
 • Welkomstpakket voor nieuwe bezoekers
 • Bijeenkomsten bezoeken die worden georganiseerd met het oog op de nieuwbouwplannen in Rotterdam-Feijenoord en waar mogelijk stimuleren dat deze in de Koningskerk worden gehouden
 • Ondersteuning van het missionair-diaconale werk van organisaties in de wijk
 • Actief beschikbaar stellen van ruimten in het kerkgebouw voor activiteiten die zijn gericht op de wijk en stad (bijvoorbeeld: taalcursus)
 • Contacten die voortvloeien uit activiteiten als: “Bakkie met de Buren” en “Aan Tafel” onderhouden en opvolgen
 • Mogelijkheden tot samenwerking met organisaties/instanties in de directe omgeving waarbij inzet van gebouw als welkom wordt gezien (zoals taalcursus, etc)

Activiteiten in samenwerking met andere kerkelijke organisaties:

 • Contacten en samenwerking tussen Pastorale diaconale organisaties in de wijk
 • Deelname aan vieringen in de wijk – bid- en dankdag?, gebedsweek voor de eenheid van christenen alsmede deelname aan gezamenlijke diensten voortzetten
 • Effectiever gebruik maken van mogelijkheden tot dienstverlening en ondersteuning vanuit de landelijke PKN-organisatie (zoals o.a. ondersteuning bij beroepingswerk)

Nawoord

Zoals in de introductie aangegeven, is de Koningskerk op zoek naar wat de wil van God is. In dit beleid zijn plannen geformuleerd die in gesprek met elkaar en biddend tot stand zijn gekomen. Terwijl we de komende jaren met onze beste intenties deze activiteiten een vervolg willen geven, doen we dit vooral in de wetenschap dat uiteindelijk God Zijn huis bouwt (Psalm 127:1). Dat doen wij niet zelf; wij zijn slechts instrumenten ten dienst van Hem. En zo leggen we dit beleidsplan dan ook in Zijn handen. Gaat U ons voor.

De voorzitter van de kerkenraad