Niet van brood alleen

De Bijbel beschrijft dat diakenen waren ingesteld om zich bezig te houden met dienstbetoon (in Handelingen 6: de ondersteuning van weduwen en het bereiden van de tafel), zodat de apostelen zich konden concentreren op het gebed en het woord van God. Een vertaalslag van tweeduizend jaar is niet moeilijk: de diakenen verzorgen het avondmaal (tweemaandelijks) en ondersteunen de hulpbehoevenden, zodat de ouderlingen zich kunnen richten op de meer geestelijke aspecten van het evangelie. De diaconie is hierin echter meer dan een organisatie voor maatschappelijke hulp. Jezus zei: ‘De mens leeft niet van brood alleen’ (Mat. 4: 4). Door mensen tegemoet te komen in maatschappelijke problemen willen we de liefde van God voor mensen bekend maken en hen zo in aanraking brengen met evangelie en kerk.

De Koningskerk wil kerk in de wijk zijn. Dat doen we onder meer door uitdeelpunt van de voedselbank te zijn. Mensen met nood van allerlei aard, maar ten minste ook maatschappelijke nood, komen in onze kerk. We helpen hen naar ons vermogen. Ze zijn ook welkom om aan te schuiven bij de gezamenlijke maaltijd – gemeenteleden en gasten – die elke woensdagavond plaatsvindt. Daarnaast werkt de Koningskerk samen met To Go & Zo, een maatschappelijk betrokken lunchroom in het Entrepotgebouw gerund door een van onze diakenen. Andere organisaties in de wijk waar we mee betrokken zijn of waren zijn o.a. Stichting Exodus, De Nieuwe Kans en Zorgcentrum De Steenplaat. We werken verder samen met o.a. Samen010, Serve the City, Stichting Present en Immanuel Christian Fellowship.

De Koningskerk heeft ook oog en hart voor de derde wereld. We ondersteun(d)en projecten met name projecten in Zuid-Afrika (Stichting Ikusasa, Butterfly Way Educare en Build on a Rock). Ook zijn we al jaren betrokken bij World Wide Children Farms in Cambodja, opgericht en bestuurd door Koningskerkers. Kinderen die gedoemd waren tot een leven op de vuilnisbelten van Phnom Penh krijgen een kans op een beter bestaan.

Wilt u contact met een diaken? Kom naar een van onze diensten of mail naar diaconie [at] koningskerk [punt] org

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Feijenoord
Telefoonnummer 010-4866348
RSIN/Fiscaal nummer NL824124327 L01
KVK-nummer 76443450
Website www.koningskerk.org
E-mail diaconie [at] koningskerk [punt] org
Adres Stieltjesstraat 30
3071 JX Rotterdam
Beschrijving De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Feijenoord (Koningskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Koningskerk.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeventien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt zes leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Aanvullend hierop vindt u hier het Beleidsplan Diaconie 2020-2023 op de website van de Koningskerk.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De diaconie van de Koningskerk heeft geen diaconale medewerkers in dienst.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenoverzicht diaconie

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Zie hiervoor het beleidsplan.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.